About Us

Message from CEO

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการบริหารและการกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการอย่างถูกต้อง มีจรรยาบรรณ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต อันแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพและการให้บริการอย่างเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

อนึ่ง บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มจากการปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่บุคคลากรภายในองค์กรโดยให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เข้าใจและยึดถือเป็นแบบอย่าง พร้อมนานโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในการสอดส่อง ดูแล ติดตาม เพื่อให้บริษัทฯ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้

ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นาในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป