Available Positions

U City Public Company Limited (“U City”)

is a SET-listed real estate development and investment company. The Company focuses on developing or acquiring a long-term, diversified, recurring income asset portfolio in Thailand and overseas. In order to support the growth and expansion of its business, the company is now looking for qualified candidates with outstanding talent and potential to join the team.

To find out more and grow your career with us, please email: recruit@ucity.co.th

U City Public Company Limited offers fair and industry-competitive compensation. We also provide benefits that cover the welfare of employees and their families.

TO OUR EMPLOYEES WE OFFER THE FOLLOWING BENEFITS:

 • Provident Fund
 • Group Life and Health Insurance
 • Annual Check-up
 • Savings and Credit Cooperatives
 • 5 days working hour [Monday - Friday]
 • Fitness Center
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานธุรการ หรืองานบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุม
 • มีความสามารถในการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอพิจารณา
 • จัดพิมพ์ และจัดหมวดหมู่เอกสารให้สามารถใช้งานได้สะดวก
 • จัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
 • ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
 • จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุม
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน
 • มีประสบการณ์งานด้านการจัดทำสัญญาอย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์การติดต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • มีความสามารถในการวางแผนงาน และมอบหมายงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
 • วางแผน กำกับดูแล และควบคุมการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • จัดทำ ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ดูแลรับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญาและเอกสารสำคัญทางกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ติดตาม และตรวจสอบงาน พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา