ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

20 กันยายน 2562
การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Trebren Investments Sp.z.o.o.
อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 3)
อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W1 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12)
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
01 สิงหาคม 2562
แจ้งความสำเร็จของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี จำนวน 2 บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
อ่านเพิ่มเติม
04 มิถุนายน 2562
แจ้งความสำเร็จของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 12 บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2562
การลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2562
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในโรมาเนีย
อ่านเพิ่มเติม