ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12 มีนาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม
12 มีนาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 10)
อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
21 มกราคม 2562
รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 9) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
07 มกราคม 2562
การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Glamford Investments sp. z o.o.
อ่านเพิ่มเติม
07 มกราคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 9)
อ่านเพิ่มเติม
27 ธันวาคม 2561
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ U และ U-P
อ่านเพิ่มเติม
26 ธันวาคม 2561
การจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2561
การไม่ปรับสิทธิของ U-W4
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2561
การไม่ปรับสิทธิของ U-W1
อ่านเพิ่มเติม
18 ธันวาคม 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม