ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 มกราคม 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 9) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
07 มกราคม 2562
การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Glamford Investments sp. z o.o.
อ่านเพิ่มเติม
07 มกราคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 9)
อ่านเพิ่มเติม
27 ธันวาคม 2561
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ U และ U-P
อ่านเพิ่มเติม
26 ธันวาคม 2561
การจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2561
การไม่ปรับสิทธิของ U-W4
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2561
การไม่ปรับสิทธิของ U-W1
อ่านเพิ่มเติม
18 ธันวาคม 2561
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
11 ธันวาคม 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W1(การใช้สิทธิครั้งที่ 9)
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
31 ตุลาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ U และ U-P และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ U-W1 และ U-W4
อ่านเพิ่มเติม