ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

19 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิของ U-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
อ่านเพิ่มเติม
04 มิถุนายน 2562
แจ้งความสำเร็จของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 12 บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2562
การลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2562
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในโรมาเนีย
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2562
การลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 12 บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2562
การลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม