December 13, 2017 1649info@thenaturalpark.com

ประวัติความเป็นมา

Home / ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมคือ บริษัท แนเชอรัล พาร์คจำกัด (มหาชน) ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ผ่านช่วงเวลาธุรกิจเติบโตและช่วงเวลาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันถือว่าบริษัทได้รับความมั่นใจจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสูง ซึ่งสามารถยืนยันได้จากความสำเร็จจากการระดมทุนเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) หรือกลุ่มบีทีเอส ได้เข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้ทำรายการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (“BTSA”) และบริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ก้ามกุ้ง”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบีทีเอส เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหรือคิดเป็นการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.64 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ์ของบริษัท ให้กับ กลุ่มบีทีเอส เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการ และบริษัทได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทใหม่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) เป็นชื่อ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงแจ้งขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม “NPARK” เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ “U” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ ประกอบด้วย

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า บริการ และโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจโรงแรม

 • โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
 • โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

 • 33 Gracechurch Street ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

โดยมีโครงการในกลุ่มนี้คือ

 • โครงการพาร์ค รามอินทรา -โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 206 ยูนิต
 • โครงการพาร์ค อรัญ บูโลวาร์ด – โครงการอาคารพาณิชย์ ที่จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการ อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีท – โครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 44 ยูนิต(เป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัท หัวหินรีซอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีก 2 โครงการคือ

 • โครงการที่ดินพญาไท เป็นอาคารสำนักงาน โรงแรมและพื้นที่การค้า คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ.2560
 • โครงการที่ดินหมอชิต เป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่การค้า คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ.2561

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯยังคงดำเนินนโยบายตามกลยุทธ์ “การพัฒนาและบริหารเพื่อผลกำไรอย่างยั่งยืน” ในการดำเนินธุรกิจ คือ

 • การพัฒนาที่ดินและโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอยู่ให้เกิดเป็นแหล่งที่ก่อเกิดรายได้อย่างยั่งยืน
 • การเตรียมความพร้อมให้สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอก

เพื่อให้ให้สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาด ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ สามารถสร้างผลตอบที่มั่นคงได้ในระยะยาว ซึ่งบริษัทมองถึงโอกาสในการลงทุนเพื่อพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ในทำเลธุรกิจซึ่งมีศักยภาพสูงเหมาะแก่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯยังแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งมาร่วมลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

เป้าหมายระยะสั้น

 • สร้างเสถียรภาพการเงินและสินทรัพย์ในปัจจุบันโดยมุ่งพัฒนารายได้จากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งธุรกิจทีก่อให้เกิดรายได้ประจำ ได้แก่ ธุรกิจอาคารสำนักงาน พื้นที่เพื่อการค้าให้เช่า และธุรกิจโรงแรม ซึ่งแนวคิดในการลงทุนในการซื้อกิจการที่มีศักยภาพที่ดำเนินธุรกิจอยู่ปัจจุบันและนำมาพัฒนาธุรกิจต่อและสามารถรับรู้รายได้ทันที
 • การพัฒนาโครงการบนที่ดินที่มีศักยภาพปัจจุบันที่มีอยู่คือ พญาไท หมอชิต เพื่อให้เกิดผลตอบแทนรายได้ในระยะยาว
 • การหาซื้อที่ดินที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้แนวรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

เป้าหมายระยะยาว

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนารายได้จากโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริการ โรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งบริษัทฯอาจจะพัฒนาโครงการเองหรือร่วมทุนกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มระดับการเติบโตของรายได้ และกระจายความเสี่ยงของรายได้ในแต่ละปีของบริษัท

บริษัทคาดว่าภายใน 5 ปีบริษัทจะเพิ่มจำนวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำสม่ำเสมอและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่จะเกื้อหนุนธุรกิจข้างต้นในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ต่อปีให้ให้สูงขึ้น

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.