December 13, 2017 1649info@thenaturalpark.com

การกำกับดูแลกิจการ

Home / การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายสำคัญต่างๆของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Government) ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการและพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
  • คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์  และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำต่อตนเอง
  • ดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส  มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการประเมิน  วางกลยุทธ์แก้ไข  และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
  • คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทขึ้น  เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ  ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและฝ่ายบริหาร  เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of  Directors Association : IOD) และสถาบันอื่น ๆ  ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหาร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Download
จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฎิบัติในการทำงาน Download
นโยบายงดรับของขวัญ Download

ช่องทางติดต่อร้องเรียน

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +662 273 8838 ต่อ 1702
โทรสาร: +662 273 8853
อีเมล: CompanySecretary@ucity.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: +662 273 8838 ต่อ 1301, 1303
โทรสาร: +662 273 8853
อีเมล: InternalAudit@ucity.co.th /
AuditCommittee@ucity.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +662 273 8838 ต่อ 2301
โทรสาร: +662 273 8853
อีเมล: IR@ucity.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัท

 

 

กิจกรรม

การอบรม “การต่อต้านการทุจริตในองค์กร”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.