December 13, 2017 1649info@thenaturalpark.com

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า

Home / การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ก.)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.