เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ”

พันธกิจ

“ สร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ”

ค่านิยมองค์กร