ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท

"เรายินดีที่จะรับความเห็นของคุณ"

คุณสามารถถามเราได้ทุกคำถามและทุกเวลา เราจะพยายามตอบกลับโดยเร็ว ขอบคุณ

ติดต่อสำนักงานใหญ่ / ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (ทะเบียนเลขที่ 0107537000459)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อสำนักงานใหญ่ :
  • โทรศัพท์ +662 273 8838
  • โทรสาร +662 273 8858
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
  • โทรศัพท์ +662 273 8838
  • โทรสาร +662 273 8853
  • อีเมล IR@ucity.co.th

ติดต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ +662 009 9000 or +662 009 9999
โทรสาร +662 009 9991
อีเมล TSDCallCenter@set.or.th
เว็บไซต์ www.tsd.co.th