ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)
เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)
เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)
เอกสาร ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
– หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558