ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
รายได้จาการดำเนินงาน 1,089.9 4,029.7 6,396.2 8,128.2 3,574.9 2,744.1
รายได้รวม 1,164.8 4,454.0 6,976.2 10,493.4 5,651.2 6,571.9
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ 723.3 2,563.4 3,965.1 4,828.6 1,885.0 1,567.9
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมเเละตัดจำหน่าย 54.3 209.1 976.5 3,303.2 (2,888.4) 2,205.6
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยเเละภาษี (150.6) (244.6) 319.7 2,864.4 (5,725.2) 940.2
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (321.6) (62.1) (254.6) 443.5 (3,345.9) 1,037.0
กำไรสุทธิ (321.6) (983.2) (633.1) 1,866.9 (6,614.0) 91.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (581.6) (1,122.4) (578.1) 1,381.9 (6,194.7) 1,135.0
 
งบแสดงฐานะการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 25,148.6 40,062.3 53,959.9 53,531.2 62,844.5 77,068.5
หนี้สินสุทธิ 4,104.6 16,539.5 16,004.6 14,726.1 23,959.0 15,450.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,855.7 17,858.4 29,147.5 30,542.7 24,017.4 41,227.8
 
กระเเสเงินสด 2559 2560 2561 2562 2563 2564
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (1,393.2) 110.1 (501.8) 203.9 (336.6) (315)
รายจ่ายฝ่ายทุน 1,511.2 824.6 1,480.6 1,783.6 2,464.2 2,507
 
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2559 2560 2561 2562 2563 2564
กำไรต่อหุ้น (0.00057) (0.17365) (0.25954) 0.18605 (1.32420) 0.01634
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.03359 0.03181 3.11594 3.26511 2.56753 7.34414
 
อัตราส่วนสำคัญ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไรขั้นต้น จาการดำเนินงาน (%) 66.4% 63.6% 62.0% 59.4% 52.7% 56.3%
กำไร EBITDA (%) 4.7% 4.7% 14.0% 31.5% (51.1%) 33.6%
กำไร EBIT (%) (12.9%) (5.5%) 4.6% 27.3% (101.3%) 14.3%
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า) 0.22 0.93 0.55 0.48 1.00 0.37
อัตราผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์ (%) (0.6%) (0.8%) 0.7% 5.3% (9.8%) 1.34%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (1.7%) (5.3%) (2.7%) 6.3% (24.3%) 0.27%
 
ข้อมูลหุ้น (ณ วันทำการสุดท้ายของปี) 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 1.0 1.0 3.20 3.20 3.20 3.20
ราคาหุ้น (บาท) 0.03 0.03 2.56 1.71 1.42 2.00
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 561,362.3 561,362.3 5,613.7 5,613.7 5,613.7 5,613.7
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 16,840.9 16,840.9 14,371.1 9,599.9 7,971.5 11,227