สอบถามข้อมูล

ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ดูเว็บแคสต์
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
General Presentation สำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
U TRANSFORMATION ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
Roadshow ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์
U City Roadshow June 2021 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ดูเว็บแคสต์
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลที่สำคัญ
ข้อมูลที่สำคัญ ปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
General Presentation สำหรับไตรมาส 4 ปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ดาวน์โหลด
General Presentation สำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 ดูเว็บแคสต์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ดูเว็บแคสต์