ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 14 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 13 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 13)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 12 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 11 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 11)
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 10)
ข้อมูลการใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ฉบับเต็ม)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
แบบฟอร์มการชำระเงิน (Bill Payment Form)
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (FATCA)
หนังสือแจ้งตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่น
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ U-W4 ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“U-W4”)
สารสนเทศแจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 9)
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4)
ใบจองซื้อ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ รุ่นที่ 4 (U-W4)
ใบนำฝากชำระเงิน (Bill Payment)
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
หนังสือมอบอำนาจ
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
แผนที่
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (U-W1) (ปรับใหม่)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (U-W4) (ปรับใหม่)