ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2,033,425,452 36.22
2. TROPHY CAPITAL GROWTH FUND 605,228,108 10.78
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 135,238,023 2.41
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 102,714,612 1.83
5. นางสุกัลยา ทองพันธ์ 92,805,057 1.65
6. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 92,013,627 1.64
7. นาย ไชยยันต์ ชาครกุล 49,004,896 0.87
8. นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 43,087,800 0.77
9. นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์ 38,000,000 0.67
10. นางทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ 31,540,642 0.56