สารจากประธานคณะกรรมการ

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับประชาคมโลกในทุกด้าน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ยู ซิตี้

ตั้งแต่ที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทเมื่อปี 2560 ผม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโต เราได้ขยายการลงทุนไป ต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และได้สะท้อนไปยังผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กลับมามีผลกำไรในปี 2562 อนึ่ง หากไม่มี COVID-19 สิ่งที่มุ่งหวังก็คงจะสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้

แต่อย่างไรก็ดี COVID-19 แม้เป็นสิ่งใหม่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิด แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ใช่ข้ออ้างในการต้องทำงานให้มากขึ้น ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปรับโครงสร้าง การลงทุนตามแผนที่วางไว้ พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤติและมีความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ผมยังคงเชื่อมั่นว่าบริษัท ฯ มีศักยภาพและในทุกวิกฤตมีโอกาส แม้เราจะยังไม่เห็นว่าวิกฤตินี้จะจบลง เมื่อไหร่ แต่ผมเชื่อว่า ยู ชิตี้ จะกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดมั่นใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต่อไป

นาย คีรี กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)