สารจากประธานคณะกรรมการ

ผมและคณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ ยู ซิตี้ เป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาค ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับโครงสร้างการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขยายและเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจโรงแรมทั้งในยุโรปและ เอเชีย อันเป็นการปูรากฐานอันมั่นคง กระจายความเสี่ยง และช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้ ยู ซิตี้ ได้เติบโตอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้ เป็นงานที่ท้าทายและใช้เวลาในการดำเนินการ เพราะเกี่ยวข้องกับกิจการในหลายประเทศซึ่งมีกฎระเบียบเฉพาะ มีโครงสร้าง และอัตราแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ก็มิได้ย่อท้อ ยังคงดำเนินการตามแผนมาอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อกิจการ โรงแรมในประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะต่อยอดธุรกิจ โรงแรมให้เติบโตและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ยู ซิตี้ สำหรับปี 2562 คือ ความสำเร็จในการผลักดันโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม หรือ ศุลกสถาน ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปีของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และทรงคุณค่านี้ให้เป็นโรงแรม ซึ่งในอนาคตจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับโครงการเดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งเป็นอาคารประเภทใช้สอยรวม (Mixed-Use Building) ขนาดใหญ่ พื้นที่อาคารรวมกว่า 120,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่บนจุดตัดของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท และระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ นั้น การก่อสร้างดำเนินไปตามแผน และจะสามารถเปิดดำเนินการและเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ ได้ภายในปี 2565 ส่วนโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซที่เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง ยู ซิตี้ และบริษัทจากประเทศฮ่องกง จะเปิดดำเนินการภายในปีนี้

ควบคู่ไปกับความตั้งใจที่จะสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ยู ซิตี้ มีความมุ่งมั่นที่จะดำ เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความไว้วางใจ ให้ความสนับสนุน และความเชื่อมั่นในตัวผมและ ยู ซิตี้ และผมขอขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อนำ ยู ซิตี้ ไปสู่ความสำเร็จ

นาย คีรี กาญจนพาสน์

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)