|

30 มกราคม 2563

โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รั่ปชั่น (Anti-Corruption) และ การขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน

วันที่ 30 มกราคม 2563

Guest Speaker : นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 22 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคารทีเอสที จตุจักร กทม