|

25 มีนาคม 2563

ประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานและให้บริการเหมือนในภาวะปกติ และขออภัยล่วงหน้าหากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรืออาจใช้เวลานานกว่าปกติ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

วางบิล-รับเช็ค อีเมล accounting@ucity.co.th

จัดซื้อจัดจ้าง อีเมล purchasing@ucity.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล ir@ucity.co.th

สื่อมวลชนสัมพันธ์ อีเมล pr@ucity.co.th

ธุรการและงานทั่วไป อีเมล uhr@ucity.co.th โทร. 02273 8838

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานและคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้และกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)