|

30 มิถุนายน 2563

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1